ب ام و X1 18 از قیمت 170 میلیون تا 210 میلیون تومان. خرید و فروش ب ام و X1 18 از سال 2013 تا 2015